Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ZESEC OF SWEDEN AB

org. nr 559106-5999

1.    FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Zesec of Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

2.    STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3.    VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva IT-konsulttjänster och programutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom, såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter.

4.    AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 942 220 kronor och högst 35 768 880 kronor.

5.    ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 144 000 000 och högst 576 000 000.

6.    STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter och med lägst noll och högst tio suppleanter.

7.    REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

8.    KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

9.    RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

10. INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

11. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella
 11. Val av revisorer och eventuella

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.